Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Interaktywna mapa miasta

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zmień widok

INFORMACJE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach informujemy, że:

a)      Od 1 maja 2016 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kazimierz Dolny realizuje firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom,

b)      Od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kazimierz Dolny jest Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach.   

Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków w Bochotnicy.

Ustawa o odpadach definiuje odpady ulegające biodegradacji jako odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów – są to na przykład odpady zielone z parków i ogrodów, odpady kuchenne, papier i tektura, drewno, odzież i tekstylia, czyli odpady zaliczające się do odpadów komunalnych. Jednakże pojęcia odpadów ulegających biodegradacji nie należy utożsamiać z terminem odpady komunalne – po prostu część odpadów komunalnych to odpady ulegające biodegradacji. W 2008 r. udział odpadów ulegających biodegradacji w ogólnej masie odpadów komunalnych wynosił 57,4%. Lista odpadów innych niż komunalne ulegających biodegradacji jest znacznie dłuższa, a wśród nich można wymienić odpady takie jak: wysłodki, odpady nienadające się do spożycia i przetwórstwa, skratki, itd. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady inne niż komunalne ulegające biodegradacji przedstawiono w tabeli 1 i 2, stworzonych na podstawie katalogu odpadów, zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Wytycznych dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, przy czym oznaczenie ex przy kodzie odpadów oznacza, że dany kod odpadów jest ograniczony do określonej frakcji.

 

Tabela 1 Lista odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

ex 15 01 01

Opakowania z papieru i tektury ze strumienia odpadów komunalnych

ex 15 01 03

Opakowania z drewna ze strumienia odpadów komunalnych

ex 15 01 09

Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych ze strumienia odpadów komunalnych

20 01 01

Papier i tektura

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

ex 20 01 10

Odzież z włókien naturalnych

ex 20 01 11

Tekstylia z włókien naturalnych

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

ex 20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ulegające biodegradacji

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

Tabela 2 Lista odpadów ulegających biodegradacji, innych niż odpady komunalne

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowania surowców

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80

Wysłodki

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80

Odpadowa serwatka

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metoda siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókiem, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

ex 04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych naturalnych włókien tekstylnych

ex 04 02 22

Odpady z przetworzonych naturalnych włókien tekstylnych

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

17 02 01

Drewno

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 12 01

Papier i tektura

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

ex 19 12 08

Tekstylia z włókien naturalnych

ex 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, zawierające ponad 5% ogólnego węgla organicznego w suchej masie

 

Należy pamiętać, że przepisy unijne nakładają na Polskę obowiązek redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, głównie ze względu na konieczność ograniczenia emisji biogazu ze składowisk odpadów, w którym znajduje się metan – jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych.

 

Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

 

W artykule 5 ust. 2 lit. b dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.7.1999. str. 1, z późn. zm.) zapisano obowiązek redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do tej ilości w roku 1995. I tak według dyrektywy 1999/31/WE w 2006 r. ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowana na składowiska odpadów może wynosić maksymalnie do 75 % ich całkowitej ilości (wagowo) w stosunku do ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r., w 2009 r. ilości ta może wynosić maksymalnie do 50%, natomiast w roku 2013 – do 35%. Jednakże dopuszczono możliwość przesunięcia terminu wypełnienia tych zobowiązań o cztery lata - Polska skorzystała z tej możliwości. Zatem w 2010 r. w Polsce można składować nie więcej niż 75 %, w 2013 r. – 50%, natomiast w 2017 - r. 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Taki zapis znalazł się w ustawie o odpadach w artykule 16 a.

Natomiast zgodnie z art. 3 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, .obowiązki te zostały nałożone na gminy (cel 50% oraz 35%).

 

W związku z powyższym, szacuje się, że w roku 2010 r. należy unieszkodliwić w sposób inny niż składowanie 2,5 mln t odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w roku 2013 – 3,5 mln ton, natomiast w roku 2017 – 3,6 mln t4, co powoduje to konieczność budowy nowych, innych niż składowiska, instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z art. 16a pkt 4 lit a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.], do dnia 31 grudnia 2010 r. gminy mają obowiązek doprowadzić do  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Większości gmin trudno będzie należycie się z tego obowiązku wywiązać. Niedawno opublikowany raport NIK z kontroli przeprowadzonej w 24 wybranych gminach (Nr kontroli P/09/134) nie nastraja optymistycznie. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że w objętym kontrolą okresie od 2006 do 2008 r., tylko na terenie 10 skontrolowanych gmin wykazano gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób zapewniający redukcję deponowanych na składowiskach wszystkich rodzajów odpadów ulegających biodegradacji. Zaledwie w 4 z tych gmin uzyskany w 2008 r. poziom redukcji stwarzał realne szanse, że w 2010 r. gminy te wywiążą się z obowiązku nałożonego na nie art. 16a pkt 4 lit. a Ustawy.

Odpady ulegające biodegradacji

Zgodnie z definicją legalną zamieszczoną w art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, odpadami ulegającymi biodegradacji są te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Jako przykładowe rodzaje odpadów biodegradowalnych tzw. dyrektywa składowiskowa nr 1999/31/WE wymienia żywność, odpady ogrodnicze, papier oraz tekturę. Ograniczenie ilości kierowania tych odpadów na składowiska ma na celu m.in. zredukowanie produkcji metanu.

Bazowa masa odpadów ulegających biodegradacji

Mając na względzie, że ustawa nakazuje ograniczyć masę kierowanych na składowiska odpadów biodegradowalnych do 75% masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r., kluczowe znaczenie dla ustalenia czy gmina wywiązała się nałożonego na nią obowiązku ma ustalenie masy odpadów wytworzonych w gminie przed 15 laty! Z uwagi na brak szczegółowych danych w tym zakresie, precyzyjne ustalenie tej wartości w chwili obecnej jest niemożliwe.

W związku z tym, w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 wskazano, dla celów obliczania bazowej ilości odpadów wytworzonych w 1995 r. w gminnych, powiatowych i wojewódzkich planach gospodarki odpadami należy przyjąć, że w tymże roku mieszkaniec miasta wytworzył 155 kg odpadów ulegających biodegradacji, a mieszkaniec wsi - 47 kg tychże odpadów. 

Co istotne, dla obliczeń w zakresie rozliczania obowiązku nie ma znaczenia czy odzysku dokonał przedsiębiorca legitymujący się zezwoleniem czy osoba fizyczna w ramach dozwolonych prawem form odzysku (np. przez kompostowanie odpadów zielonych). Istotne jest jednak aby rzetelnie wykazać jaka ilość odpadów została poddana odzyskowi przez ww. osoby.

W swoim raporcie NIK zwróciła uwagę, że nawet w sytuacji gdy uchwalane w gminach regulaminy utrzymania czystości dopuszczają możliwość kompostowania przez właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji takich jak odpady zielone czy odpady kuchenne, gminy powinny mieć rzetelne informacje na temat właścicieli nieruchomości prowadzących takie działania.

W ocenie NIK nie wystarczy tu wskazanie, że kompostowanie przydomowe na terenie gminy jest „powszechnie stosowane”. Mając na uwadze, że wg założeń przyjętych w KPGO 2010, 70% odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na wsiach oraz zaledwie 15% tychże odpadów wytworzonych w małych miastach poddawanych jest formom odzysku takim jak: kompostowanie, skarmianie zwierząt czy dozwolone spalanie w piecach gospodarstw domowych, za niewiarygodne należy uznać twierdzenia niektórych gmin co do tego, że wszystkie odpady wytwarzane na ich terenie są poddawane odzyskowi. 

Gminy mają obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Sposób obliczania całkowitej ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska Wytycznymi dotyczącymi rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji oblicza się jako różnicę całkowitej ilości odpadów biodegradowalnych w zebranych odpadach komunalnych oraz ilości odpadów biodegradowalnych, które poddano procesom odzysku lub unieszkodliwiania (innego niż składowanie)

 

Zdjęcie 1