Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

2018-01-21 14:56
Zmień widok

             Kazimierz Dolny, 22.01.2018 r.

Burmistrz

Kazimierza Dolnego

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W ROKU 2018 ZADAŃ O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Rodzaj zadania:

Zadanie nr 1

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie świetlicy, w której będzie realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny. Zadanie realizowane będzie pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny”.

Zadanie nr 2

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zadanie realizowane będzie pod nazwą „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań alternatywnych”.

Zadanie nr 3

Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród młodzieży i osób dorosłych poprzez ich udział w alternatywnych zajęciach edukacyjno - kulturalnych i profilaktycznych. Zadanie będzie realizowane pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizowanie zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym i profilaktycznym”.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w roku 2018 wynosi:

zadanie Nr 1 – kwota 40 000,00 PLN,

zadanie Nr 2 - kwota 60 000,00 PLN,

zadanie Nr 3 - kwota 20 000,00 PLN.

3. Zasady przyznawania dotacji:

a) dofinansowanie realizacji zadań zostanie przyznane organizacjom pozarządowym, określonym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli ich cele statutowe obejmują zadania ujęte w konkursie,

b) zlecenie realizacji nastąpi w formie wspierania zadań publicznych, 

c) przekazywanie środków publicznych odbywać się będzie w terminach wynikających z podpisanej umowy.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań:

Zadanie nr 1:

a) termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r., wymagane jest prowadzenie systematycznych zajęć,

b) zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Kazimierz Dolny, dla mieszkańców naszej gminy,

c) zadanie nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy, zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji tego typu programów oraz zgodnie ze standardami określonymi dla realizacji tego typu programów,

d) środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania.


 

Zadanie nr 2:

a) zajęcia sportowe w ramach zadania w 2018 roku muszą być realizowane systematycznie (min. 2 razy w tygodniu),

b) zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Kazimierz Dolny i dla mieszkańców naszej gminy,

c) realizacja zadania powinna się opierać na odpowiedniej bazie materialnej, lokalowej i niezbędnym sprzęcie,

d) zajęcia sportowe muszą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

e) środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania,

f) wydarzenia sportowe jednorazowe (zawody, rajdy, turnieje) muszą być realizowane w ramach zadania głównego.
 

Zadanie nr 3:

a) termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r., wymagane jest prowadzenie systematycznych zajęć,

b) zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Kazimierz Dolny, dla mieszkańców naszej gminy,

c) zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji tego typu zadania,

d) środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania.

Podmioty realizujące zadania zostaną zobowiązane w treści umowy do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań.


 

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, w kopertach z opisaną nazwą i numerem zadania w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu oferty.

Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

a) termin wyboru ofert – przeprowadzenie konkursu - ustala się na dzień 16 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5,

b) zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, rozdział 9. Komisje Konkursowe § 12,13,

c) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Kazimierza Dolnego w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie,

d) do oferty należy dołączyć:

        - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W odpisie winny się znaleźć zapisy potwierdzające prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. W przypadku braku w odpisie KRS lub odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących  statutowej działalności  należy dołączyć aktualny statut,

- wykaz kadry szkoleniowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  kwalifikacje tych osób,

- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu lub pomieszczeń gdzie  prowadzone  będą  zajęcia  w ramach  realizacji  zadania (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
 - imienny  wykaz  uczestników  szkolenia  sportowego  wraz z harmonogramem zajęć (do zadania nr 2),

       - program działalności świetlicy (do zadania nr1),

      - program zajęć realizowany w ramach zadania z uwzględnieniem opisu: czasu    trwania,   metod,   odbiorców,  zakresu   tematycznego,   celów    oraz zakładanych rezultatów (zadanie nr 3).

Ofertę i załączniki składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby  uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich nieposiadania, podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji.
 

W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

1) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,

2) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

3) podpis, co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub czytelnie z wpisaną funkcją),

    e) w  przypadku braku lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach  oferent zostanie wezwany w celu ich uzupełnienia. Oferent w terminie 3 dni  roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania usuwa wskazane przez organ braki formalne w złożonej ofercie. Oferta, której braków nie uzupełniono nie podlega opiniowaniu przez  komisję.

          Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

      - ocena możliwości zrealizowania zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,

       -ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

       -ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie,

       -uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

       -ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

       -ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 7. Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2016 i 2017 oraz wysokość przyznanych dotacji:

 a) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2016 roku

- 106 800,00 PLN

b) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku

- 110 900,00 PLN,

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (81) 88-10-212 wew. 30.

       Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl a także na stronie internetowej www.kazimierz-dolny.pl

      Burmistrz Kazimierza Dolnego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

 

 

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania:
konkurst ofert.pdf (1,15 MB)