Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

2018-05-30 11:32
Zmień widok

RGN.6840.1.2018

 

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. Nr 1490), uchwały Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy.

 

Burmistrz Kazimierza Dolnego

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

 stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny,

położonej w miejscowości Kazimierz Dolny,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2120/5 o powierzchni 0,1418 ha.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 2120/5 położona jest na obrzeżu miasta Kazimierz Dolny, przy ul. Czerniawy, w odległości ok. 3 km od centrum miasta, w pobliżu zabudowy hotelowej i mieszkaniowej, w przeważającej części wśród terenów rolnych, lasów, zakrzewień o urozmaiconym ukształtowaniu. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona.

Stan zagospodarowania nieruchomości: działka nie jest zabudowana, w części zadrzewiona, zakrzewiona, na części przylegającej do ulicy porośnięta trawą. Nieruchomość posiada nieregularny kształt, w ulicy znajdują się następujące elementy uzbrojenia technicznego: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg.  

Księga wieczysta LU1P/00068225/2, w której uregulowana jest nieruchomość, stanowiąca przedmiot przetargu, obejmuje również inne działki, która nie stanowią przedmiotu przetargu.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny zatwierdzonym uchwałą Nr LI/284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 14 z 14 sierpnia 1998 r., poz. 230), oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego zatwierdzonym uchwałą Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2003 roku Nr 77 poz. 2137) nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolami: RP – pola uprawne, RL – lasy gospodarcze (uchwała LI/284/98 z dn. 17-06-1998), RL – Tereny lasów i zakrzewień (uchwała VI/29/2003 z 28-03-2003 r.).

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147, z późń.zm.) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 2 października 2017 r. do dnia 13 listopada 2017 r. mogły złożyć wnioski w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. W ww. terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2120/5 stanowi grunty skalsyfikowane jako  pastwiska trwałe. Działka 2120/5 powstała w wyniku podziału działki 2120/2 o powierzchni 0,5378 ha, który został zatwierdzony prawomocną decyzją Burmistrza Kazimierza Dolnego z dn. 26 kwietnia 2018 r. RGN.6831.4.2018, pod warunkiem, że działka 2120/5 zostanie przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub dokonana zostanie regulacja granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami. Z uwagi na warunek zawarty w ww. decyzji w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 2120/1, 2119, 1446/1, 2121 (obręb Kazimierz Dolny). W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczona liczbę osób. 

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł netto.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: 10 lipca 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, I piętro, pokój nr 6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. Nr 1490). Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Wysokość wadium w pieniądzu PLN wynosi 10.000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Gminy Kazimierz Dolny) nastąpiło do dnia 4 lipca 2018 r. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę, na rzecz której zostało wniesione.
  2. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 pisemnego zgłoszenia wg załączonego do ogłoszenia wzoru, kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium oraz kopii dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości sąsiedniej, w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolny przy ul. Senatorskiej 5, najpóźniej w dniu 9 lipca 2018 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

Odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 600,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1221 z późn. zm.). 

Sprzedaż nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) – art. 1a pkt. 1 lit. b.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości, tak aby najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Gminy Kazimierz Dolny).

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla sprzedawcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2276 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieuzyskania tej zgody wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości ogłoszony był na dzień 9 stycznia 2018 r. (ogłoszenie RGN.6840.2.2017 z dn. 01-12-2017 r.).

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój 6, telefon: 81 8810 212, wew. 36, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny www.kazimierz-dolny.pl w Aktualnościach, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl. w zakładce Przetargi na zbycie nieruchomości.

Burmistrz Kazimierza Dolnego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kazimierz Dolny, dnia 30 maja 2018 r.   

 

 

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: