Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2018-06-05 07:36
Zmień widok

 PROJEKT DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

(wyłożenie od dnia 4 czerwca 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.)
Uchwała nr ………..
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia …………2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), po stwierdzeniu, iż niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny (Uchwała Nr XVII/96/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 02 października 1995 roku z późn. zmianami), Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwala co następuje:
§ 1
 
1.Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym zwany dalej planem.
 
2.Ustalenia planu, o którym mowa w ust 1, obejmują teren działek o nr ewid. 1562/3, 1562/5, 1562/7, 1562/8 1562/9, 1562/10, 1562/11, 1562/12 położonych przy ul. Doły, który określony został w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXIX/278/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym.
 
3. Powierzchnia terenu objętego zmianą planu wynosi 0,54 ha. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 2
 
Tekst planu stanowi treść niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000, wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiący integralną część uchwały;
2) zał. nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – niebędące ustaleniem planu;
3) zał. nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - niebędące ustaleniem planu.
§ 3 1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały zawarte są również na rysunku planu, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.
 
§ 4
 
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) planie – należy przez to rozumieć tekst planu i rysunek planu;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1 : 1000 na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw;
5) linii rozgraniczającej tereny – należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym lub różnych zasadach zagospodarowania;
6)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wrysowaną na rysunku planu, poza którą nie mogą wykraczać rzuty poziome budynków w ich częściach nadziemnych;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które przeważa na danym terenie;
8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
9) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem porządkującym i przypisanym symbolem, na którym obowiązują te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;
10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów budynków istniejących i planowanych – zlokalizowanych na działce budowlanej;
11) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku;
12) wysokości budynku - należy przez to rozumieć określenie maksymalnego pionowego wymiaru budynku, liczonego od najniżej położonego wejścia do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku lub jego części, do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyżej położonego punktu stropodachu;
13)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
14)dojazdach do budynków – należy przez to rozumieć dojazdy do budynków i urządzeń budowlanych;
15) cechach zabudowy tzw. kazimierskiej – należy przez to rozumieć stosowanie materiałów lokalnych, tradycyjnych, takich jak: kamień, drewno, tynki gładkie, dachówka ceramiczna lekka (karpiówka, holenderka), gont drewniany);
16) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną, kształtowaną w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji;
17) strefie technicznej od linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż tej linii, w którym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych dla lokalizacji obiektów budowlanych oraz sadzenia drzew.
 
2. Inne określenia użyte w uchwale a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zamieszczonymi w przepisach odrębnych.
 
§ 5
 
1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu:
1) granica terenu objętego planem;
2) linia rozgraniczająca teren UTMW - wyznaczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu i obowiązujące w odniesieniu do istniejących budynków poddawanych odbudowie lub rozbudowie oraz dla budynków projektowanych;
4) granica stref kompozycyjnych zabudowy: „A” i „B”
5) UTMW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz usług turystyki i rekreacji,
6) KDL teren drogi publicznej – droga lokalna.
 
2. Informacyjne elementy wrysowane na rysunku planu - nie stanowiące jego ustaleń:
1)granica strefy ochrony konserwatorskiej dla miasta – określonej w decyzji o wpisie do rejestru zabytków z dnia 24 stycznia 1984 r., podtrzymanej w zarządzeniu Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. o uznaniu Kazimierza za pomnik historii;
2) nazwy ulic;
3) kategorie dróg;
4) oznaczenia kierunków ruchu na drogach poza granicami planu;
5) orientacyjne linie rozgraniczające, ilustrujące fragmenty układu komunikacyjnego poza terenem objętym planem. ROZDZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W TERENIE UTMW
 
§ 6
 
1. Realizacja nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu a także zmiany jego zagospodarowania nie mogą naruszać praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących.
 
2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu - do czasu jego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie.
 
§ 7 Dla terenu UTMW ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.
 
§ 8 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz kształtowania ładu przestrzennego w granicach terenu objętego planem ustala się:
1) nakazy dotyczące:
a)uwzględnienia przy projektowaniu nowej zabudowy w terenie UTMW gabarytów zabudowy istniejącej w tym terenie,
b)uwzględnienia przy rozbudowie zabudowy istniejącej charakterystycznych cech zabudowy tzw. kazimierskiej, znajdującej się w rejonie ul. Doły i ul. Szkolnej;
2) następujące zakazy:
a) zakaz przekraczania przy lokalizacji nowych budynków lub ich części nieprzekraczalnych linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu,
b) zakaz zabudowywania przedpola przed budynkiem frontowym, położonym w strefie kompozycyjnej zabudowy „A”,
b) zakaz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych SN i nN w wykonaniu napowietrznym.
 
§ 9 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1.Dla zachowania zasobów środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w terenie objętym planem ustala się obowiązek przestrzegania przy realizacji inwestycji następujących zasad:
1) w zakresie środowiska przyrodniczego:
a) zakazuje się podnoszenie poziomu terenu uniemożliwiającego naturalny spływ wód opadowych i roztopowych do cieku Grodarz, lub - docelowo – do kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Doły,
b) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów parkingów o nawierzchniach utwardzonych, z zastosowaniem osadników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub do gruntu - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych w terenie UTMW,
d) nakazuje się zaopatrzenie zabudowy w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła przez stosowanie niskoemisyjnych źródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy oraz paliwa stałe z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania,
e) nakazuje się spełnienie wymagań w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ochrony przed wibracjami i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
f) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozyskiwanych z ciepła górotworu przez stosowanie między innymi pomp ciepła,
g) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla gminy Kazimierz Dolny;
 
2) w zakresie przyrody:
a) obowiązują ustalenia wynikające z objęcia ochroną prawną związaną z utworzeniem Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
b) nakazuje się - na powierzchniach biologicznie czynnych - kształtowanie zieleni w postaci kompozycji z drzew, krzewów i powierzchni trawiastych z dopuszczeniem obiektów małej architektury.
 
3. Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska, ustala się obowiązek docelowego wyposażenia terenu UTMW w sieć kanalizacyjną, z nakazem odprowadzania ścieków do lokalnych oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych.
 
4.Dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, o których mowa w § 4, ust 1 pkt 14.
 
5.Zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w terenie objętym niniejszym planem.
 
§ 10 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 
1. Nakazuje się ochronę znalezisk archeologicznych a w przypadku ich odkrycia nakłada się obowiązek zgłaszania znaleziska do właściwych służb ochrony zabytków. § 11 Zasady i warunki kształtowania działek budowlanych 1. Dopuszcza się dokonywania podziałów geodezyjnych i wydzielania nowych działek pod obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 2. W przypadku dokonywania podziałów, o których mowa w ust 1, wielkość i ukształtowanie nowo wydzielanych działek należy dostosować do potrzeb i funkcji tych urządzeń.
 
§ 12 Zasady budowy, przebudowy i remontów systemu komunikacyjnego.
 
1. Przyjmuje się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu UTMW z ul. Doły (droga powiatowa nr 2546L relacji Kazimierz Dolny – Skowieszynek).
2. Dopuszcza się wyposażenie terenu UTMW w dojścia i dojazdy do budynków, place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów.
3. Nakazuje się zapewnienie dostępności komunikacyjnej do budynków przez wydzielone dojazdy spełniające wymagania jak dla dróg pożarowych.
4.Dopuszcza się zapewnienie miejsc parkingowych w garażach, w tym w garażach podziemnych.
 
5. Nakazuje się utrzymania dostępności komunikacyjnej do terenu przylegającego do południowej granicy planu (m. in. działki nr nr 1572/1, 1572/2, 1573, 1574/2) przez teren UTMW.
 
§ 13 Zasady budowy, przebudowy i remontów systemów infrastruktury technicznej.
 
1. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem:
1)ustala się docelowe zaopatrzenie w wodę zabudowy położonej w terenie UTMW z sieci wodociągowej działającej w systemie pierścieniowo-okrężnym;
2)dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej oraz przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę;
3)nakazuje się docelowe wyposażenie terenu w hydranty zewnętrzne zapewniające odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru.
 
2. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu odprowadzania ścieków z terenu objętego planem:
1)ustala się docelowe wyposażenie terenu w sieć kanalizacyjną wraz z urządzeniami służącymi do odprowadzania ścieków;
2)ustala się obowiązek docelowego podłączania budynków do sieci kanalizacyjnej;
3)zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i ich rozsączkowania;
4)dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę i remont istniejącej sieci i urządzeń kanalizacji.
 
3. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów objętych planem:
1)dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu UTMW kanalizacją deszczową;
dopuszcza się budowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej;
2) dopuszcza się możliwość powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów nieutwardzonych do gruntu, pod warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu;
3) dopuszcza się retencję wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni dachowych (w celu ich gospodarczego wykorzystania - między innymi do pielęgnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp.) w zamkniętych zbiornikach podziemnych lub naziemnych (zamkniętych lub otwartych);
4) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej – z zastosowaniem osadników i separatorów substancji ropopochodnych.
 
4. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu gazowniczego:
1)w terenie UTMW dopuszcza się budowę urządzeń i sieci gazowych;
2)dopuszcza się podłączenie budynków do rozdzielczej sieci gazowej;
3) ustala się strefy kontrolowane wzdłuż gazociągów (niewrysowane na rysunku planu), obowiązujące przy lokalizacji zabudowy i dróg z wymogiem zachowania odległości określonych w przepisach odrębnych;
4) w strefach, o których mowa w pkt 3 zakazuje się wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu.
 
5. Przyjmuje się następujące zasady zaopatrzenia terenu w ciepło:
1) przyjmuje się zasadę zaopatrzenia w ciepło zabudowy położonej w terenie UTMW przez zastosowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, w tym: energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu propan-butan, oleju opałowego oraz paliw stałych z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;
2) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do dostarczania ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody z wykorzystaniem ciepła górotworu;
3) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze źródeł znajdujących się poza teren objętym planem.
 
6. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu elektroenergetycznego:
1)dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
2)ustala się ograniczenia dla realizacji zabudowy w strefach technicznych, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 24 od napowietrznych linii elektroenergetycznych, które wynoszą:
a) dla linii kablowych średniego napięcia (15 kV) pas szerokości 2 m (po 1 m od osi linii),
b) dla linii kablowych niskiego napięcia (0,4 kV) pas szerokości 1 m (po 0,5 m od osi linii).
3) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległościach mniejszych niż wymienione w pkt 2 lit a) i b), pod warunkiem spełnienia wymagań postawionych przez zarządcę sieci;
4) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej.
 
7. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu telekomunikacyjnego:
1)dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń oraz przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych z zastosowaniem następujących zasad:
a) linie teletechniczne należy budować jako kablowe – układane pod powierzchnią terenu lub w kanalizacji teletechnicznej;
b) w przypadku przebudowy, istniejące napowietrzne linie teletechniczne należy wymieniać na linie kablowe, układane pod powierzchnią terenu.
 
ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄCE PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UTMW
§ 14
 
1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ, ZABUDOWY USŁUGOWEJ ORAZ USŁUG TURYSTYKI I REKREACJI, o pow. 0,54 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem UTMW.
 
2.Przeznaczenie podstawowe obejmuje:
1)zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
2)zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji usług turystyki i rekreacji;
3)zabudowę usługową handlu i gastronomii.
 
3.Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:
1)dojścia i dojazdy do budynków, garaże (w tym podziemne) oraz miejsca postojowe dla samochodów;
2)ogrody ozdobne oraz zieleń spełniająca funkcję izolacji optycznej i akustycznej;
3)lokalne urządzenia sportu i rekreacji oraz miejsca zabaw dla dzieci związane z przeznaczeniem podstawowym;
4)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
4.W granicach terenu UTMW w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują odpowiadające zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto następujące ustalenia:
1)zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych;
2)powierzchnia zabudowy budynkami nie może stanowić więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej;
3)powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 1,2 i nie większy niż 2,5;
5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż:
a) 49,0 m w strefie kompozycyjnej zabudowy „A”,
b) 40,0 m w strefie kompozycyjnej zabudowy „B”;
6)zakazuje się zwiększania wysokości istniejącego budynku położonego w strefie kompozycyjnej zabudowy „A” ponad rzędną 165,0 m.n.pm.;
7) wysokość budynków położonych w strefie kompozycyjnej zabudowy „B” nie może przekraczać 11,0 m;
8)rzędna, o której mowa w pkt 6 nie dotyczy trzonów kominowo – wentylacyjnych oraz urządzeń technicznych wyposażenia budynku;
9)należy stosować dachy budynków o kącie nachylenia głównych połaci od 5º – 35º;
10) zakazuje się stosowani na budynkach masztów teletechnicznych;
11) zakazuje umieszczania na terenie i na budynkach ogniw fotowoltaicznych;
12 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych niebędących budynkami, pomiędzy linią rozgraniczającą teren UTMW od strony drogi powiatowej (znajdującej się poza granicą planu) a nieprzekraczalną linią zabudowy od tej drogi pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 8,0 m od tych obiektów do krawędzi jezdni drogi powiatowej;
13) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych;
14)nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na jeden lokal mieszkalny oraz jednego miejsca postojowego przypadającego każde 50,0 m² powierzchni usług.
 
§ 15
1. Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ – DROGA LOKALANA o pow. 0,002 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga publiczna (w ciągu drogi powiatowej nr 2546L relacji Kazimierz Dolny – Skowieszynek) z wyposażeniem dostosowanym do jej klasy techniczno-użytkowej – droga lokalna.
3. Dopuszcza się realizację sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogą, obiektów małej architektury oraz nośników reklamowych pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi. ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE
§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego. § 17 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
Zdjęcie 1