Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Przetarg ustny nieograniczony

2018-06-06 15:08
Zmień widok

Burmistrz Kazimierza Dolnego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części dz. nr 1122/8, 1122/9, 1122/10 położonych w Kazimierzu Dolnym

przy ul. Browarnej  powierzchni 6 m2 [stoisk o wymiarach 4 m x 1,5 m]

przeznaczonych na zajęcie przez stragan nr 5.

 

 

Przedmiot przetargu: część niezabudowanych działek nr 1122/8, 1122/9, 1122/10 położonych w Kazimierzu Dolnym - ul. Browarna, o powierzchni 6 m2 [stoisko o wymiarach 4 m x 1,5 m].

Przeznaczenie przedmiotu przetargu: zajęcie nieruchomości przez ustawienie straganu nr 5 (od strony Urzędu Miasta mieszczącego się przy ul. Rynek 12 w Kazimierzu Dolnym) w celu sprzedaży pamiątek, wyrobów artystycznych i ludowych, w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku.

Okres dzierżawy: czas oznaczony do 31-10-2020 r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat: wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1.500,00 zł (słownie: : jeden tysiąc pięćset złotych) netto.

Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca.

Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT.

Z uwagi na czas trwania umowy dzierżawy nie przewiduje się aktualizacji czynszu dzierżawnego.

Dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości w wysokości odpowiadającej dzierżawionej powierzchni.

Przetarg odbędzie się: w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Senatorskiej 5, pokój numer 6, w dniu 15 czerwca 2018 r. o godzinie 1200.     

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:  wadium w wysokości  3.000,00 zł;

należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg na stragan nr 5 ul. Browarna w Kazimierzu Dolnym”.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

- nie mają zaległości finansowych wobec Gminy Kazimierz Dolny, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości oraz czynszu dzierżawnego lub czynszu za najem nieruchomości;

- wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i terminie;

- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

Opis dodatkowych warunków umowy:

1. do obowiązków dzierżawcy będzie należało, m. in.:

- utrzymanie własnym staraniem i kosztem przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym;

- wykorzystanie przedmiotu dzierżawy wyłącznie na cel podany w ogłoszeniu, bez możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej;

- utrzymywanie własnym staraniem i kosztem należytego porządku i czystości na przedmiocie dzierżawy;

- usunięcie straganu z dzierżawionej nieruchomości w terminie do 5 listopada każdego roku;

2. dzierżawca nie będzie mógł oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać;

3. dzierżawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem ww. zobowiązań;

4. dzierżawca będzie zobowiązany do dostosowania wyglądu straganu do wymogów określonych przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, w tym Zarządzenia Nr 24 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i promowania zasad porządkowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej na terenie Kazimierza Dolnego  oraz innych przepisów dotyczących przedmiotu dzierżawy;

5. za naruszenie postanowień umowy, w szczególności za wykorzystanie przedmiotu dzierżawy w całości bądź w części na prowadzenie innej niż umowna działalność, wydzierżawiający będzie mógł nałożyć na dzierżawcę karę umowną wysokości 30 % miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto;

6. za pozostawienie straganu na dzierżawionej nieruchomości po 5 listopada każdego roku dzierżawca będzie płacił czynsz dzierżawny w wysokości 50 % miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto obowiązującego w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku. 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej czynszu, tj. 15,00 zł .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzeżenie: zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na dwie ostatnie czynsze miesięczne przy przewidywanym terminie zakończenia umowy, tj. 31-10-2020 r. Jeżeli umowa zakończy się wcześniej to wpłacone wadium zostanie przeznaczone na zaległość z tytułu czynszu, kar umownych oraz podatku od nieruchomości; pozostała kwota zostanie zwrócona dotychczasowemu dzierżawcy w ciągu 2 tygodni od terminu zwrotu nieruchomości po zakończeniu umowy.

Zawarcie umowy dzierżawy: termin zawarcia umowy ustala się na dzień 22 czerwca 2018 r., miejsce Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pok. nr 6.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacji udziela: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, tel. 81 8810136, 8810212 wew. 36,  fax. 81 8810213.

Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl w zakładce Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 6 czerwca 2018 r.

 

 

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: