Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego

2019-06-11 08:53
Zmień widok
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO w KAZIMIERZU DOLNYM ul. RYNEK 19, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
1) wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie.
2) udokumentowany dorobek zawodowy, potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, albo co najmniej pięcioletni staż pracy w muzeach (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych).
3) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) niekaranie zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.).
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podanym wyżej stanowisku pracy.
 
Ponadto od kandydatów wymagane będą:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności problematyki muzealnej.
2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury.
3) zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi.
Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1) kierowanie instytucją i odpowiedzialność za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2) stałe zwiększanie zasobów muzealnych poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej;
3) optymalne wykorzystanie potencjału Muzeum zarówno na płaszczyźnie wystawowej, edukacyjnej, jak i promocyjnej;
4) przedstawianie Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) współpracy z różnymi partnerami (instytucjami i organizacjami pozarządowymi) w procesie kreowania i kształtowania marki Muzeum;
6) budowanie relacji pracowniczych w oparciu o przepisy prawa ale też na zasadach szacunku - pozytywnie mobilizujących do nowych wyzwań.
 
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
2) podpisany kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).
3) życiorys obrazujący dotychczasową działalność zawodową.
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje.
5) kserokopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
6) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na podanym stanowisku (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP UMWL w Lublinie).
7) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP UMWL w Lublinie).
8) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP UMWL w Lublinie).
9) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.), (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP UMWL w Lublinie).
10) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP UMWL w Lublinie).
11) opracowaną w języku polskim pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju, w perspektywie najbliższych siedmiu lat, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (programową, organizacyjną i finansową). Parametry dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5.
 
Informacje o terminie i miejscu składania wniosku o przystąpieniu do konkursu
1. Wniosek z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub pocztą w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
2. Wnioski należy składać do dnia 10 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
3. Wnioski, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – do dnia 30 września 2019 r.
5. Informacje o stanie organizacyjnym i finansowym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym można uzyskać w siedzibie Muzeum: ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, Tel. (81) 8810288, fax. (81) 8810 277 lub na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumnadwislanskie.pl
 
Informacja o danych osobowych
W związku ze złożoną ofertą dotyczącą konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
3) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem, tj. przeprowadzeniem postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata w odrębnym oświadczeniu oraz w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych wynikającym z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz.152),
4) dane nie będą udostępniane odbiorcom danych,
5) dane będą przetwarzane przez okres od 10 lipca do 31 sierpnia 2019 r., tj. od daty – złożenia ofert przez kandydatów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do daty zwrotu ofert kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni przez komisję,
6) ma Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
9) podanie danych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu prawnego określonego w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz.152).
 
Informacje dodatkowe
1. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu planowanego spotkania z Komisją Konkursową.
2. Po zakończeniu postępowania konkursowego wnioski z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Komisję Konkursową, zostaną zwrócone oferentom.
3. Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.).
 
Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: