Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Przetarg ustny nieograniczony na najem budynku wiaty przystanku autobusowego

2020-05-14 14:02
Zmień widok

RGN.6845.1.13.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kazimierza Dolnego
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem budynku wiaty przystanku autobusowego,
położonego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza.

Przedmiot przetargu: budynek wiaty przystanku autobusowego, położonego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza, zwanego dalej przedmiotem najmu, wraz z wyposażeniem oraz terenem przyległym do budynku wiaty utwardzonym płytami chodnikowymi o powierzchni ok. 118 m2 (część działki o numerze ewidencyjnym 850).

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia: poczekalnia - 19,90 m2; zaplecze - 5,60 m2; toaleta - 2,00 m2; toaleta - 3,10 m2; toaleta - 2,90 m2; wnęka niezabudowana -      9,5m2.
Łącznie powierzchnia użytkowa - 33,50 m2. Powierzchnia zabudowy budynku - 82,10 m2.

Przeznaczenie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KS – parkingi, stacje paliw.

Wyposażenie: sanitariaty, instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.

Zastrzegam, iż lokal wymaga przeprowadzenia remontu i adaptacji.

Przeznaczenie przedmiotu przetargu: działalność handlowa, gastronomiczna.

Okres najmu: na czas nieoznaczony na podstawie uchwały Nr  XXVI/204/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy budynku wiaty dworca autobusowego położonego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza na czas nieoznaczony. Umowa najmu zawierać będzie zobowiązanie Wynajmującego do niewypowiedzenia jej przed upływem pięciu lat od dnia jej podpisania, o ile najemca będzie się wywiązywał z nałożonych na niego umową obowiązków.

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat: wywoławczy czynsz z tytułu najmu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu za miesięczny okres najmu wynosi netto 1.000,00 zł + podatek VAT. Wylicytowany czynsz miesięczny netto będzie obowiązywał w okresie maj – październik każdego roku. W pozostałym okresie każdego roku będzie obowiązywała stała wysokość czynszu miesięcznego w wysokości 300,00 zł netto, który nie podlega licytacji. Wynajmujący będzie miał prawo aktualizować wysokość miesięcznego czynszu najmu jeden raz na trzy lata - wysokość miesięcznego czynszu najmu będzie wzrastać o 10 % na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest przedmiotem obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis dodatkowych warunków przetargu:

- najemca zobowiązany będzie prowadzić działalność zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu przetargu, tj.: gastronomiczną, handlową;

- najemca zobowiązany będzie do zawarcia umów we własnym imieniu na odbiór energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych na czas trwania umowy najmu;

- najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów oświetlenia budynku stanowiącego przedmiot przetargu wraz z wnęką niezabudowaną w porze nocnej;

- najemca będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, m. in. koszty związane z wywozem nieczystości stałych, z obowiązkowym wykonaniem  okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku stanowiących przedmiot przetargu;

- najemca zobowiąże się do korzystania z wyposażenia pomieszczeń budynku stanowiącego przedmiot przetargu zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiadając za jego stan techniczny;

- wszelkie koszty związane z zawarciem umowy najmu oraz podatek od nieruchomości w okresie trwania umowy ponosi najemca;

- najemca zobowiązany będzie do utrzymywania porządku na całym terenie nieruchomości objętej przetargiem;

- do wyłącznej dyspozycji najemcy przeznaczone jest pomieszczenie zaplecza wraz z toaletą o pow. 2,00 m2;

- pozostałe pomieszczenia tj. poczekalnię, toaletę o pow. 3,10 m2, toaletę o pow. 2,90 m2 najemca będzie zobowiązany udostępniać publicznie w godzinach od 600 do 1800 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 900 do 1600 w soboty, niedziele oraz święta; dopuszcza się zmianę z uzasadnionych przyczyn ww. godzin udostępnienia w drodze porozumienia do umowy najmu;

- udostępnienie poczekalni jest nieodpłatne, za udostępnienie toalet najemca będzie miał prawo pobierać opłaty w wysokości nie wyższej niż 2,00 zł brutto; dopuszcza się zmianę z uzasadnionych przyczyn ww. opłaty w drodze porozumienia do umowy najmu;

- najemca nie będzie mógł oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go podnajmować;

- najemca będzie mógł umieścić na budynku, stanowiącym przedmiot przetargu, tablicę informacyjną o prowadzonej działalności w budynku stanowiącym przedmiot przetargu o wymiarach max. 0,50 m x 1 m, po spełnieniu wymogów określonych w Zarządzeniu Nr 24/08 Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i promowania zasad porządkowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej na terenie Kazimierza Dolnego oraz uzgodnieniu miejsca zainstalowania tablicy z Wynajmującym;

- najemca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem ww. zobowiązań.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu: Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem technicznym budynku pod kątem przydatności (możliwości) prowadzenia przez siebie działalności, warunkami najmu i jego wyposażeniem po telefonicznym uzgodnieniu, telefon 81 8810 136 w. 36.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 3.000 zł, w formie pieniądza, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 maja 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 28 maja o godz. 12:00, w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej 1, pokój numer 1.11 – I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które: wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanym terminie, za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta nr 93 8731 0001 0000 0185 2000 0004. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę, na rzecz której zostało wniesione.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

Zastrzeżenie: zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu.

Zawarcie umowy najmu: o terminie zawarcia umowy osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój 6, telefon 0 81 8810 212 wew. 36, w godzinach pracy urzędu.

Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=421&p1=szczegoly&p2=1511090

 

Kazimierz Dolny, dn. 14 maja 2020 r.  

 

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania:
przetarg_wiata.pdf (1,11 MB)