Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Stypendium szkolne - nabór wniosków

2020-09-08 13:37
Zmień widok

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi niezamieszkującemu na terenie gminy Kazimierz Dolny oraz uczniowi klasy ”0”.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.
 

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za m-c sierpień 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - przychód brutto pomniejszony o:
    • zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
    • składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
  • zaświadczenie z zakładu pracy,
  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (ew. wyciąg z konta za m-c sierpień),
  • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z OPS (np. pomoc społeczna, zasiłki rodzinne),
  • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy za m-c sierpień) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz podatkowy za rok 2020 z gminy, na terenie której ono się znajduje. Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 

W przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2020 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu.

Jeśli wnioskodawca/osoba pozostająca w gospodarstwie domowym podejmuje prace dorywcze wówczas składa oświadczenie, pod groźbą odpowiedzialności karnej, o osiąganiu dochodu z tytułu prac dorywczych (za m-c sierpień 2020).

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528, 00zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Kserokopie dokumentów poświadczamy za zgodność z oryginałem

Wnioski wraz z kompletem dokumentów proszę kierować pocztą tradycyjną bądź wrzucać do skrzynki umieszczonej na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 do dnia 15 września 2020r.

Wzór wniosku można pobrać w dziale dokumenty do pobrania lub z załącznika poniżej.

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: