Deklaracja dostępności Drukuj Zapisz

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kazimierz-dolny.pl

Gmina Kazimierz Dolny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, um@umkd.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818810136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym zlokalizowany jest w dwóch niezależnych od siebie budynkach. Budynek przy ul. Senatorskiej 5: tzw. Kamienica Górskich. Dojście do drzwi, stanowiących główne wejście do budynku otoczone jest z trzech stron schodami, które stanowią zejście z podwyższonego wokół budynku chodnika. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na piętro prowadzą schody. Brak jest dźwigu osobowego. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Rynek 12: Tzw. Kamienica Przybyłów. Do głównego wejścia w podcieniach kamienicy prowadzą 3-stopniowe schody. Budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. . Budynek posiada dwie kondygnacje. Na piętro prowadzą schody. Brak jest dźwigu osobowego. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

"Kazimierz Dolny" w wersji na system IOS - - https://apps.apple.com/pl/app/kazimierz-dolny/id1406351638?l=pl

"Kazimierz Dolny" w wersji na system Android - - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.kazimierz_dolny&hl=pl

Powrót