Aktualności Drukuj Zapisz

Rusza Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań o charakterze pożytku publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rusza Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań o charakterze pożytku publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17
stycznia
2022

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań o charakterze pożytku publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w roku 2022 wynosi:
 
- zadanie Nr 1 „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny”– kwota 60 000,00 PLN,
- zadanie Nr 2 „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań alternatywnych” - kwota 65 000,00 PLN
- zadanie Nr 3 „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizowanie zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym i profilaktycznym” - kwota 35 000,00 PLN.
 
Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem podanym poniżej w pliku do pobrania.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, w zamkniętych kopertach z opisaną nazwą i numerem zadania w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu oferty.
 
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub inny dokument z właściwego rejestru, do którego wpisany jest podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- aktualny statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu , z którego wynikają jego zadania statutowe,
- wykaz kadry szkoleniowej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób,
- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu lub pomieszczeń gdzie prowadzone będą zajęcia w ramach realizacji zadania (np. umowa dzierżawy, najmu lub użyczenia),
- imienny wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć (do zadania nr 2),
- program działalności świetlicy (do zadania nr 1),
- program zajęć realizowany w ramach zadania z uwzględnieniem opisu: czasu trwania, metod, odbiorców, zakresu tematycznego, celów oraz zakładanych rezultatów (zadanie nr 3).
 
Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
a) ocena możliwości zrealizowania zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
b) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie,
d) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 
Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem:https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 
Burmistrz Kazimierza Dolnego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót