Aktualności Drukuj Zapisz

XLI sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

XLI sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
21
czerwca
2022

Zapraszam do udziału w obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej 1.

 
 
 
 
 
 
 
Zapraszam do udziału w obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej 1.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Raport o stanie gminy:
a) przedstawienie raportu o stanie gminy;
b) debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Kazimierza Dolnego.
8. Absolutorium dla Burmistrza Kazimierza Dolnego:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok;
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego;
d) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2021 rok;
e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dolny” Ignacemu Mieczysławowi Włodkowi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dolny” Klubowi Sportowemu Oldboje Kazimierz Dolny.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kazimierz Dolny
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022.
15. Zakończenie obrad.
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót