Aktualności Drukuj Zapisz

Obwieszczenie Burmistrza Kazimierza Dolnego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Logo Kazimierza Dolnego
30
czerwca
2022

dla części obszaru Gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY KAZIMIERZ DOLNY, W OBRĘBACH: KAZIMIERZ DOLNY, MIĘĆMIERZ-OKALE, CHOLEWIANKA

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr VIII/51/15  Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka

 

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.07.2022 r. do 01.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny, pok. 6, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21.07.2022 roku w budynku Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 1, 24-120 Kazimierz Dolny, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r. do Burmistrza Kazimierz Dolnego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@umkd.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)  informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

  • ww. projektem planu,
  • prognozą oddziaływania na środowisko,
  • stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17.08.2022 r.:

  • w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Kazimierz Dolny, 
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Kazimierz Dolny, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797)na adres:

e-mail: um@umkd.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kazimierza Dolnego.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu na podstawie art. 28 ust. 2 w zw. z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm..) winny dotyczyć zakresu objętego zmianami wprowadzonymi w wykonaniu Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr IF-II.4131.7.2022 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 7 lutego 2022 r. poz. 650).

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym na stronie internetowej: https://www.kazimierz-dolny.pl 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,
 w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kazimierza Dolnego z siedzibą: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny, kontakt e-mail pod adresem: um@umkd.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@umkd.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: 1) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.), ustawa  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 z póź. zm.). 2) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie  organów władzy publicznej w zakresie  i celach, które wynikają z przepisów  obowiązującego prawa, podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których  Administratorem jest Burmistrz Kazimierza Dolnego, 2) strony i uczestnicy postępowań, 3) Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia M.A.M 30-212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 153B, 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit. g RODO jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dan te pozyskano), sprostowania nieprawidłowych danych  osobowych  na podstawie art.16 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych; nie przysługuje Pani/Panu prawo do: przenoszenia dostarczonych danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany przewidzianych  w art. 20 RODO i  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie  archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w tym  z uwzględnieniem okresów przechowywania z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.) dokumentacja spraw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada kategorię A i jest przechowywana wieczyście. 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami realizacji celu określonego w pkt. 3. Niniejszej klauzuli. 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej um@mumkd.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@uodo.gov.pl 11. Administrator  nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

Ikona pdfObwieszczenie Burmistrza Kazimierza Dolnego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.19 MB]

Ikona pdfPrognoza oddziaływania na środowisko, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.73 MB]

Ikona pdf(RYS) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [22.42 MB]

Ikona pdf(Tekst) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.87 MB]

Autor: Kazimierz Dolny
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina