Aktualności Drukuj Zapisz

Zaproszenie na konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie na konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
30
października
2023

Burmistrz Kazimierza Dolnego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia założeń projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/308/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Kazimierza Dolnego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę lub prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kazimierz Dolny, na spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia założeń projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Data rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2023 r. Data zakończenia konsultacji: 14 listopada 2023 r.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1, w dniu 14 listopada 2023 r. o godzinie 10:00.

Przytoczona wyżej ustawa zobowiązuje organ jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi po uprzednim, obligatoryjnym przeprowadzeniu konsultacji z tymi podmiotami.
Zainteresowane podmioty mają prawo w terminie do 14 listopada 2023 r. składać swoje uwagi dotyczące załączonego projektu uchwały w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 oraz w formie elektronicznej, przesyłając zeskanowany dokument na adres um@umkd.pl 

 

 

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót