Aktualności Drukuj Zapisz

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej
22
listopada
2023

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka uprzejmie zapraszam do udziału w obradach LXI sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu Nr LX/23 sesji Rady Miejskiej
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza
 6. Interpelacje i zapytania Radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/347/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
  Lubelskiemu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kazimierz Dolny „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
  pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
  programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2024
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 16. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowisk w sprawie podatków i opłat lokalnych
  1. podatku rolnego
  2. podatku leśnego
  3. podatku od nieruchomości
  4. podatku od środków transportowych
  5. opłaty targowej
  6. opłaty miejscowej
 17. Zakończenie obrad

Załączniki

Autor: Mateusz Stachyra
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina