Aktualności Drukuj Zapisz

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kazimierz Dolny

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kazimierz Dolny
23
kwietnia
2024

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bochotnicy i Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.

 

 

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2023, poz. 2578).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2024 poz. 273) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.
11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem),
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r, poz. 984),lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023r.poz. 742 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

IV. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e′mail i numerem telefonu oraz dopiskiem: 

• „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bochotnicy” lub

• „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy”

w terminie do dnia 9 maja 2024r. do godz. 1530.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 81 88 10 136 wew. 27
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Kazimierza Dolnego.
O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci oraz członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

BIP- Zarządzenie Burmistrza Kazimierza Dolnego w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kazimierz Dolny

 

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina